මෙම වසර රටේ දිළිදුකම පිටුදැකීමේ වසර ලෙස රජය නම් කර තිබෙන අතර දිළිඳුකම පිටුදැකීම සඳහා වන රජයේ දැක්ම අනුව සහ තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ජය ගැනීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් වැඩසටහන් රැසක් මෙම වර්ෂයේ කි‍්‍රයාත්මක කරනු ලැබේ.
එම වැඩසටහන් අතර පවුලේ ආහාර හා පෝෂණ සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කර ගැනීම ඉලක්ක කර ගනිමින් ගෙවතු පන් ලක්ෂයක් සංවර්ධනය කිරීම ප්‍රධාන වැඩසටහනක් වන අතර ඒ සදහා මිලියන 200 ක් ලබා දි ඇත. ගෙවත්ත සංවර්ධනය කිරිම තුලින් පවුලේ ආහාර හා පෝෂණ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට අමතරව අතිරික්තය අලෙවිකිරිම තුලින් අතිරේක අදායම් මාර්ගයක් පවුලට උදාකිරිමට හා රටේ සමස්ත ආහාර නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය කර ගැනීමටද මෙම වැඩසටහන උපකාරිවේ.
ගෙවත්තේ පවතින තිරස් හා සිරස් ඉඩ ප්‍රමාණයන් භාවිතා කිරීමෙන් භූමියේ ඵලදායිතාව වැඩිකරගත හැකි කෘෂි තාක්ෂණයන් භාවිතය හා ආහාර බෝග මගින් භුමි අලංකරණය ය කිරිමේ ක්‍රමවේදය හදුන්වාදීම තුලින් ගෙවතු වගාව ජනතාව අතර ව්‍යාප්ත කරනු ලැබේ. තවද මෙමගින් පවුලේ ආහාර සඳහා යන වියදම අවම කරගැනීමටද හැකිවන අතරම මෙම නිෂ්පාදන කෘෂි රසායන භාවිතයෙන් තොර බැවින් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ආහාර පාරිභෝජනය සදහා ගෙවතු හිමියන්ට අවස්ථා ලැබෙන අතර පරිසර හිතකාමී තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමටද හැකියාව ලැබේ.

ක්‍රමවේදය

  • මෙම වැඩසටහන දිවයිනපුරා ගම්මාන 25,000 ක ක්‍රියාත්මක වන අතර එක් ගමකින් ප්‍රතිලාභීන් කාන්තාවන් 20 දෙනෙකු බැගින් තෝරා “සිතමු” ගොවි කාන්තා සමිති පිහිටුවා එම සමිති හරහා මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ප්‍රතිලාභ

  • ගොවි කාන්තා සමිති හරහා ප්‍රතිලාභී ගෘහ ඒකකයකට
    • අඹ, කොස්, දෙල්, පේර, දූරියන්, රඹුටන්,දොඩම්.නාරං, කටු අනෝදා,ජම්බු , වෙරළු ආදි පලතුරු වර්ගවලින් එම ප්‍රෙද්ශයට ගැලපෙන පලතුරු පැල පහක්
    • පහතරට වියලි කලාපය, පහතරට තෙත් කලාපය, අතර මැදි කලාපය හා උඩරට තෙත් කලාප අනුව ඒ කලාපවලට උචිත එලවළු වර්ග 06 ක බීජ අඩංගු කර සකස් කරන ලද ගෙවතු වගා බීජ කට්ටලයක්
    • සෑම ප්‍රතිලාභී ගෙවත්තකට මිරිස් පැල 20 ක් සමග වම්බටු පැල 10ක් හෝ තක්කාලි පැල 10 ක් හෝ මාළු මිරිස් පැල 10 ක් වන ලෙස වර්ග දෙකකින් යුත් තවාන් පැල ලබා දෙනු ලැබේ.
  • මෙම වැඩසටහන ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හා පලාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.