අරමුණු :- 

  • නිෂ්පාදකයාගේ සිට පාරිබෝගිකයා දක්වා වන සැපයුම් දාමය තුළ දී නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක බව ආරක්ෂා කිරීම.
  • 35% – 40%ක් වන පසු අස්වනු හානිය 5%කින් අඩු කිරීම.
  • සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පලතුරු පරිබෝජනය සදහා ජනතාව යොමු කිරීම.

ප්‍රතිපාදන (රු.මි):- 26.0

වගකීම හා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පුද්ගලයන්/ආයතන:-

  • පසු අස්වනු තාක්ෂණ ආයතනය

ක්‍රමවේදය:-

  •  නොච්චියාගම, මහව, යාපනය, වේයන්ගොඩ, නුවර , ඇඹිලිපිටිය, සහ මඩකලපුව යන කලාප හත මූලික කර ගනිමින් අඔ බෝගයේ සැපයුම් හා අගය දාම කළමනාකරණ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාවට නැංවීම.

අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල :-

  • අඹ සැකසුම් කලාප හතක් බිහි කිරීම තුළින් අඔ සැපයුම් දාමය නියාමනය කිරීම.