වී ඇතුඵ දේශිය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කළ හැකි අතිරේක ආහාර බෝග අවශ්‍යතාව දේශීයව නිපදවමින් ආනයනය සීමා කිරීමේ අරමුණින් යුතුව ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන යටතේ බෝග නිෂ්පාදනය හා ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීමට මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

දිනෙන් දින වැඩිවන ජනගහනයට සරිලන පරිදි දේශිය වී නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම මගින් ආහාර සුරක්ශිතතාවය තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන අතර ඒ යටතේ  වැඩි අස්වනු ලබාදෙන නව ප්‍රභේද සොයා ගැනීම හා ඒවා ගොවීන් වෙත හදුන්වා දීම, පොහොර කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සඳහා  පාංශු පුනරුත්තාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, රසායනික පොහොර හා පළිබෝධනාශක භාවිතය අවම කොට පරිසර හිතකාමී ක්‍රම අනුගමනය කිරීමට ගොවීන් යොමු කරවීමත් වගා නොකරන පුරන් කුඹුරු ඉඩම් නැවත වගාවට යොදාගැනීම, කෘෂි යාන්ත්‍රීකරණය හදුනාදීම මගින් ඵළදායීතාවය ඉහළ නැංවීම හා නිෂ්පාදන වියදම අවම කිරිම වැනි  වැඩසටහන් ගොවින් සමඟ එක්ව ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

අතිරේක ආහාර බෝග වගා කරනු ලබන ඉඩම් වල ඵළදායීතාව වැඩි කිරිම සඳහා පාංශු සංරක්ෂණ හා පුනරුත්තාපන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, දේශීය නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිපදවීම, අතරමැදි කන්නයේ වගාවට ගොවීන් යොමු කරවීම හා නව ප්‍රදේශවල වගා ව්‍යාප්ත කිරීම, අලෙවි පහසුකම් ඇති කිරිම හා අතිරේක ආහාර බෝග පරිභෝජනය වැඩි කිරීම වැනි ක්‍රියාකාරකම්  සිදුකරමින් පවතී.

ආහාර බෝග නිෂ්පාදනයේ දී රසායනික පොහොර හා පළිබෝධනාශක භාවිතය අවම කිරිම මගින් ගුනාත්මක ආහාර සුලභ කිරිමත් කෘෂි පාරිසරික කලාප පදනම් කර ගනිමින් බෝග නිෂ්පාදන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා  කෘෂි යාන්ත්‍රීකරනය ගොවීන් වෙත හදුන්වා දීම මගින් නිෂ්පාදන ඵළදායීතාවය හා කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම, පසු අස්වනු තාක්ෂණ ක්‍රම හදුන්වා දීම හා අතිරේක ආහාර බෝග ආශ්‍රිත දේශිය ආහාර නිෂ්පාදන ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරිමට වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. වී වගාව සඳහා යොදා ගත නොහැකි ඉඩම්  අතිරේක ආහාර බෝග වගාවට යොදා ගැනිම හා  අතරමැදි කන්නයේ  කුඹුරු ඉඩම් වල අතිරේක ආහාර බෝග වගාවට ගොවීන් යොමුකිරීම මගින් කෘෂි කර්මාන්තයෙන් යැපෙන ග්‍රාමිය ජනතාවගේ ආර්ථික ශක්තිමත් කිරිමට පිටුවහලක් වි ඇත.

අරමුණු :-

 • වී ඇතුළු අතිරේක ආහාර බෝග වල දේශිය නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම.
 • වී ඇතුළු අතිරේක ආහාර බෝග වල ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම.
 • යාන්ත්‍රීකරණය හදුන්වා දීම මගින් නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කිරීම.

ප්‍රතිපාදන (රු.මි):- 100.00
වගකීම  හා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පුද්ගලයන්/ආයතන:-

 • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 • කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

ක්‍රමවේදය:-

 •  වි බෝගයේ නිෂ්පාදනය  හා ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම සදහා වැඩි දියුණු කල වී ප්‍රෙභ්ද හදුන්වා දීම හා බීජ නිෂ්පාදන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක  කිරීම.
 • අතිරේක ආහාර බෝග වල නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සදහා නව ප්‍රෙද්ශ වල වගාව, අවාරයේ වගාව හදුන්වා දීමට ගොවීන් වෙත බීජ නොමිලේ ලබා දීම.
 • කාර්යක්ෂම ජල කලමණාකරනයක් සදහා ක්ෂද්‍ර ජල සම්පාදන පද්ධතිද, වැසි ආවරණ, පොලිතීන් ගෘහ හා හරිතාගාර වැනි නවීන තාක්ෂණික මෙවලම්   50% රජයේ දායකත්වය යටතේ ලබා දීම.
 • වී හා අතිරේක ආහාර බෝග සදහා  යන්ත්‍රෝපකරණ ප්‍රචලිත කිරිමේ අරමුණින් බීජ වප්කර, පැළ සිටුවිමේ යන්ත්‍ර, වල් පැළ නෙලන යන්ත්‍ර හා තණ කොළ කැපීමේ උපකරණ ලබා දීම.
 • පාංශු සංරක්ෂණය හා පාංශු පෝෂණය වැඩි දියුණු කිරීමට සන් හෙම්ප් බීජ නොමිලේ ලබා දීම හා සහනාධාර ලබා දීම.

නිමැවුම:-

 •  දේශිය බෝග නිෂ්පාදනය ඉහළ යාම.
 • නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු වී ගොවියාට වැඩි ලාභාංශිකයක් හිමි වීම.
 • දේශීයව නිපෂ්පාදනය කල හැකි බෝගයන්ගේ ආනයනයන් සීමා වීම.