ශ්‍රී ලාංකීක ජනතාවගේ ඒක පුද්ගල දෛනික පලතුරු පරිභෝජනය අවම මට්ටමක පැවතීම, නිරෝගිමත් පරපුරක් බිහි කිරීමේ ජාතික අභිමාථාර්ථ ලගා කර ගැනීමෙදී එක් සීමාකාරී සාධකයක්ව ඇත. ඒ අනුව දේශිය පලතුරු සුලභතාවය ඉහළ නැංවීම අරමුණු කොටගනිමින් 2016 වසරේ සිට පලතුරු ගම්මාන වැඩසටහන ආරම්භ කර මෙම වසරේදීද පලතුරු ගම්මාන 2000ක් දීප ව්‍යාප්තව පිහිටුවීමට පියවර ගෙන ඇත. දේශිය පලතුරු පරිභෝජනය ඉහල නැංවීමට සමගාමීව මෙම වැඩසටහන මගින් නිෂ්පාදනය වන අතිරික්ත අස්වැන්න යොදා ගනිමින් පලතුරු ආශ්‍රිත කර්මාන්ත බිහි වීම හරහා ගොවිජනතාවගේ ආර්ථිකය ඉහල නැංවීමට දායක වීමද මෙම වැඩසටහන හරහා සිදු වන්නා වූ තවත් එක් මෙහෙවරක් වේ.

අරමුණු :-

 • ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයෙකුගේ දෛනික පලතුරු පරිභෝජනය ඉහල නැංවීම තුළින් නීරෝගීමත් පුද්ගලයෙකු බිහි කිරීම
 • පලතුරු ආනයනය අවම කිරීම
 • දේශීය ගොවියාගේ ආර්ථිකය ඉහල නැංවීම
 • දේශීය පලතුරු ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රට තුළ ප්‍රචලිත කිරීම

ප්‍රතිපාදන (රු.මි):- 100.0

වගකීම හා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පුද්ගලයන්/ආයතන:-

 • ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
 • කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
 • පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

ක්‍රමවේදය:-

 • ගම්මාන තෝරාගැනීම කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරවරුන් හරහා සිදු කිරීම.
 • දිස්ත්‍රික් අවශ්‍යතාවය අනුව දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත පැල තවාන් මඟින් පළතුරු පැළ මිලදී ගැනීම
 • ගොවීන් වෙත නොමිලේ පැල බෙදාදීම
 • කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරවරුන් සම්බන්ධීකරණය මඟින් ගොවීන්ට නිරන්තර
 • තාක්ෂණික උපදෙස් හා පුහුණුව ලබාදීම හා පසුවිපරම් කටයුතු සිදු කිරීම

අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල:-

 • පළතුරු නිෂ්පාදන ගම්මාන 2000ක් ස්ථාපිත කිරීම.
 • පළතුරු ආශ්‍රිත කර්මාන්ත ඇති වීම.