සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර ලෙස කෘෂි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර ඇති උත්සාහවත් ව්‍යවසායකයන් හට තම ව්‍යාපාරය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂ පහ දක්වා වූ මුදලක් ලබා දෙමින් වාණිජ ගොවිපල වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ප්‍රතිපාදන (රු.මි) :- 50.0

අරමුණ:-

 • කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා නවීන තාක්ෂණය භාවිත කරන, ස්වකීය නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීමේදී ඉදිරි වෙළඳ ගිවිසුම් වැනි විධිමත් ‍වූ වෙළදපොළ ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරනු ලබන කෘෂි ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීම

වගකීම හා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පුද්ගලයන්/ආයතන:-

 •  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 • කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

ක්‍රමවේදය:-

 • ප්‍රසිද්ධ පුවත්පත් දැන්වීමක් මඟින් අයදුම්පත් කැදවා සුදුසු අය තෝරා ගැනීම.
 • ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාව
 • තාක්ෂණික වැඩමුළු පැවැත්වීම
 • ගිවිසුම්ගත වීම
 • තෝරා ගන්නා ප්‍රතිලාභින් සදහා 50 % ගොවි දායකත්වය යටතේ ප්‍රතිලාභ සැපයීම
 • වැඩසටහන පිළිබද පසු විපරම

අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල :-

 • සාම්ප්‍රදායික යැපුම් කෘෂිකර්මයෙන් මිදුණ,
 • විධිමත් වූ වෙළදපොල සමඟ කටයුතු කරන,
 • අගය එකතු කරන නිෂ්පාදන කරා යොමු වූ,
 • රැකියා උත්පාදනය කරනු ලබන,
 • මූල්‍ය ආයතන සමග ගනදෙනු කරන,
  • කෘෂි ව්‍යවසායකයෙකු බිහි කිරීම.