ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා ජාතික සමෘද්ධිය උදෙසා කාර්යක්ෂම, ඵලදායි හා ශක්තිමත් කෘෂිකාර්මික අංශයක් බිහි කිරීමේ දැක්ම පෙරදැරිව ස්වභාවික සම්පත් තිරසාර කළමණාකරණය තුළින් සමාජීය වශයෙන් පිළිගත් නව්‍ය හා වාණිජමය  නැඹුරුවකින්  යුතුව ගෝලීය තරඟකාරී නිෂ්පාදනයන් බිහි කරන ව්‍යවසායකත්ව කෘෂිකර්මාන්තයක්  ඇති කිරීමේ ජාතික මෙහෙවරට කෘෂිකර්ම  අමාත්‍යාංශය උරදී සිටී.

ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීම හා අතිරේක ආහාර බෝග දේශීය  වශයෙන්  නිෂ්පාදනය කිරීම මඟින් ආනයනය අවම කිරීමේ අරමුණින් ආරම්භ කර ඇති ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන 2016-2018 හා අනෙකුත් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන වැඩසටහන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. එම වැඩසටහන් හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින අනෙකුත් ආයතන මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන  වැඩසටහන් සඳහා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට අවශ්‍ය  තීරණ ගැනීමේදී බිම් මට්ටමේ කෘෂිකාර්මික තොරතුරු තීරණාත්මක සාධකයක් වේ.

කෘපනිස/ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින්  යාවත් කාලීන නිවැරදි කෘෂිකාර්මික  තොරතුරු කඩිනමින් ලබා ගැනීමේ අරමුණ පෙරදැරිව  ජාතික කෘෂිකාර්මික දත්ත පද්ධතිය සකස් කර ඇත. මෙමඟින් පොහොර සහනාධාර මුදල් ප්‍රදාන වැඩසටහන සඳහා ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලයට අවශ්‍ය තොරතුරු හා වගා හානි සඳහා වන්දි ගෙවීමට කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිතය.

“කෘෂිකාර්මික තොරතුරු පද්ධතිය”  මඟින් ගොවීන්ට හා කෘෂිකර්ම ක්ෂෙත්‍රෙය් නියැලී සිටින අනෙක් පාර්ශවකරුවන්ට හා අධ්‍යාපනයේ නියැලෙන්නන්ට වඩාත් පහසුවෙන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය කෘෂිකාර්මික තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකිවන අතර, ගොවීන්ගේ ගැටළු කඩිනමින් විසඳා ගැනීමේ හැකියාවද ලැබෙනු ඇත.

වෙබ් ද්වාරයට පිවිසෙන්න