අරමුණු :-

  • ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරිමටද කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ නව දැනුම වර්ධනය සඳහා අමාත්‍යංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන විවිධ වැඩසටහන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරිමද සුභාරතී වැඩසටහන මගින් අපේක්ෂා කෙරේ.

ප්‍රතිපාදන (රු.මි):- 9.00
වගකීම දරනු ලබන පුද්ගලයන්/ආයතන:-

  • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පුද්ගලයන්/ආයතන :-

  • ගුවන් විදුලි ගොවි සේවාව
  • ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව

ක්‍රමවේදය:-

  • ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන අදාලව ප්‍රධාන සංවර්ධන වැඩසහෙන් වලට මූලිකත්වය දෙමින් හා කෘෂිකර්මයට අදාල කාලීන මාතෘකා පිළිබඳව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා ඊට අනුබද්ධ ආයතනවල සම්පත් දායකත්වය යොදාලනිමින් මාසයකට වැඩසටහන් 04 බැගින් සෑම බ්‍රහස්පතින්දාවකම පෙ.ව 7.00 – 8.00 දක්වා ජනතාව දැනුවත් කිරීම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සුභාරති වැඩසටහන ඔස්සේ සිදු කරනු ලබයි.
    නිමැවුම:-
  • මාසයකට වැඩසටහන් 04 බැගින් අවුරද්දකට වැඩසටහන් 48ක් විකාශය කිරීමට නියමිතය