ශ්‍රී ලංකාවේ මී මැසි පාලනය විනෝදාංශයක් වශයෙන් තම ගෙවත්ත ආශ්‍රිතව සිදු කෙරෙන අතර, ඉතා පෝෂ්‍යදායී හා ඖෂධීය වටිනාකමින් පිරි මී පැණි හා මී පැණි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ලබා ගැනීම කෙරෙහි අවධානය ඉතා අඩු මට්ටමක පවති. 2015 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ථ මී පැණි අවශ්‍යතාවයෙන් මෙ.ටො.15ක් දේශිය මී පැණි නිෂ්පාදනයෙන් සපුරා ගත් අතර, ඉතිරි මෙ.ටො.107ක ප්‍රමාණය චීනය, ඉන්දියාව, තායිලන්තය ආදී රටවලින් ආනයනය කර ඇත.

ගෙවතු වගාව ආශ්‍රිතව මී මැසි පාලනය ව්‍යාප්ත කිරීමෙන් ගෙවත්තේ නිෂ්පාදන ළුලදායීතවය ඉහල නැංවීම තුලින් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම, ඖෂධීය හා අධික පෝෂණ ගුණයකින් යුත් මී පැණි පරිභෝජනය ඉහල නැංවීම මෙන්ම තරුණ තරුණියන් මී මැසි පාලනය කෙරහි යොමු කිරීමට ද හැකියාව ලැබේ.

මීට අමතරව නවීන තාක්ෂණික ක්‍රම යොදා ගනිමින් රැජින බෝකර අලෙවි කිරීම, රාජ ජල්ලි, පරාග එකතු කිරීම ආදී නිෂ්පාදනයන් මගින් මී මැසි පාලනය කර්මාන්තයක් ලෙස වැඩි දියුනු කර වැඩි ආදායමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව උදාවේ. 2017 වර්ෂය මි මැසි පාලන වර්ෂය ලෙසද ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

මි මැසි පාලනය ව්‍යාප්ත කිරිම සදහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුකර ඇති අතර මෙම වර්ෂයේ ගෙවතු වගාව ආශ්‍රිතව මී මැසි පාලනයට සුදුසු ගම්මාන තෝරා එම ගම්මාන මී පැණි නිෂ්පාදන ගම්මාන ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙ වැඩසටහන සදහා රුපියල් මිලියන 50 ක ප්‍රතිපාදන ලබා දි ඇත.

ක්‍රම වේදය

තෝරාගත් ගම්මානවල මී මැසි පාලනය යෙදෙන හා නිපුනත්වයක් දක්වන ව්‍යවසායකයන් තෝරා ඔවුන්ට බන්ඩරවෙල බිදුනු වැව මී මැසි පාලන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ නව තාක්ෂණිකයන් පිළිබද ප්‍රායෝගික හා න්‍යායාත්මක දැනුම ලබා දි ඒ සදහා අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීමටත් එම ව්‍යවසායකයා ආශ්‍රිතව මී මැසි පාලනයට උනන්දුවක් දක්වන ප්‍රතිලාභීන් තෝරා ඔවුන් හරහා මී මැසි පාලනය ව්‍යාප්ත කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වේ.

මෙහිදී තෝරාගත් ප්‍රතිලාභීන් සදහා මී මැසි ජනපදය සහිත පෙට්ටි ලබා දීම අපේක්ෂිත අතර, මෙමගින් කණ්ඩායම අතර අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී ජනපද හුවමාරු කර ගැනීම සහ අවශ්‍ය පුහුණු හා උපදෙස් ලබා ගැනීමටද අවස්ථාව උදා වේ. වර්තමානයේ පවතින මී මැසි ජනපද හිඟතාවයට පිලියමක් ලෙසද මෙම ක්‍රමය උපකාරී කර ගත හැකි වේ.

ගෙවතු වගාව ආශ්‍රිතව මී මැසි පාලනය ව්‍යාප්ත කිරීමෙන්, ගෙවත්තේ නිෂ්පාදන ළුලදායීතාවය ඉහල නංවමින් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමටත්, නිවැසියන්ට අවශ්‍ය පෝෂ්‍යදායී හා ඖෂධීය ගුණයෙන් සපිරි මී පැණි පරිභෝජනය කිරීමට අවස්ථාව උදාවීමෙන් පවුලේ ආහාර හා පෝෂණ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමටත්, නිවැසියන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමටත් මහෝපකාරී වේ.