අරමුණු :-

 •  වැව් පද්ධති තුළ රදවා ගත හැකි ජල ධාර්තාවය ඉහළ නැංවීම සදහා රොන් මඩ ඉවත් කර පිළිසකර කිරීම.
 •  ජලය වගා බිම් වෙත ගෙන යාමේදී වන අපතේ යාම අවම කිරීම සදහා අමුණු ඇළ වේළි පිළිසකර කිරීම.

ප්‍රතිපාදන (රු.මි):- 2400.0 ( දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රතිපාදන)
                          1500.0 (FAO)

වගකීම හා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පුද්ගලයන්/ආයතන:-

 • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 • ගොවි ජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

ක්‍රමවේදය:-

 • ගොවි ජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත වෙන් වී ඇති ප්‍රතිපාදන යොදවා ගනිමින්
  • වැව් වල රොන් මඩ ඉවත් කර පිළිසකර කිරීම
  • අමුණු පිළිසකර කිරීම.
 • FAO මගින් ලැබී ඇති ප්‍රතිපාදන මගින්
  •  නියං සහනාධාර වැඩසටහනක් ලෙස වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය සදහා සහභාගී වන ගොවීන්ට කූපන් පත් ලබා දීම ( Food for Work).මේ යටතේ වැව් 300ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සිදු කෙරේ.

අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල :-

 •  වැව් 800ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කර ජනතාව වෙත ලබා දීම.
 • අමුණු 800ක් ප්‍රතිසංස්කරණය ජනතාව වෙත ලබා දීම.