අරමුණු :-

  •  වගාවන්ට අවශ්‍ය ජලය අඛණ්ඩව ලබා ගැනීම සඳහා දැනට භාවිතා කල නොහැකි තත්ත්වයට පත් වී ඇති වගා ළිං පිළිසකර කිරීම.
  • වර්ෂා කාලයේදී වගා ලිං ගොඩ වීම වැළැක්වීම සඳහා වගා ලිං වල බැමි ඉදි කිරීමට හා ප්‍රතිසංස්කරණයට අදාළ පියවර ගැනීම.
  • ජල සම්පාදන කටයුතු සඳහා ජල පොම්ප හා ජල නල ලබා දීම.

ප්‍රතිපාදන (රු.මි):- 200.0

වගකීම හා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පුද්ගලයන්/ආයතන:-

  •  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
  • ගොවි ජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

ක්‍රමවේදය:-

  • කෘ.ප.නි.ස. නිලධාරීන් මඟින් එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයට අදාළ වගා ලිං අවශ්‍යතාවයන් හදුනා ගැනීම.
  • ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන මට්ටමින් අදාළ වගා ලිං ප්‍රතිසංස්කරණයට හා බැමි ඉදිකිරීමට අදාළ කටයුතු සිදු කිරීම.

අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල :-

  • වගා ලිං 2000ක් භාවිතයට ගත හැකි වන පරිදි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.