‍හැදින්විම

මිරිස් – Capsicum annuum L

Kingdom – Plantae
Division – Magnoliyophyta
Class – Magnoliopsida
Order – Solanales
Family – Solanaceae
Genus – Capsicum

Spiecies – Capsicum annuum var. annum

බටු, තක්කාලි, දුම්කොළ සහ අර්තාපල් මෙන්ම මිරිස් ද සොලනේසියේ කුලයට අයත් ශාකයකි.

ලෝකයේ මේ වන විට කැප්සිකම් ගණයට අයත් වන විශේෂයන් 25 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සොයා ගෙන ඇතත් මිනිස් වාසයට ලංව ඇති (Domesticated) එනම් වගා කරනු ලබන විශේෂ 5 ක් හඳුනාගෙන ඇත.

එනම්,
Capsicum annuum L.
Capsicum baccatum
Capsicum frutescens L.
Capsicum pubescens
Capsicum chinense Jacq. (IBPGR 1983)

මෙයින් ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කරනු ලබන මිරිස් ප්‍රභේදයන් Capcicum annuum විශේෂයට අයත්‍. සරුභාවය (pungency) මෙම Capcicum ගණයේ ඵලවලට අයත් ආවේණික වු ලක්ෂණයකි.

මිරිස්වල සම්භවය ලෙස සලකනුයේ මෙක්සිකෝව සහ මධ්‍යම ඇමෙරිකාවයි. Capsicum annuum විශේෂයට අයත් මිරිස්, ඒවායේ ඵලයන්හි ලාක්ෂණික ලක්ෂණ එනම් සැරභාවය, වර්ණය, හැඩය, ප්‍රමාණය, ආවේණික සුවඳ හා ලබා ගත හැකි ප්‍රයෝජන අනුව තව දුරටත් වර්ගීකරණය කළ හැක.

වැඩි විස්තර සඳහා