තරුණ පරපුර කෘෂිකර්මාන්තයෙන් ඉවත් වීම අද දවසේ කෘෂිකර්මාන්තයේ ඉදිරි ගමනට ප්‍රධාන බාධකයක් වී ඇත. තම ජීවිකාව උසස් අයුරින් පවත්වා ගැනීම සදහා ඉහළ ආදායම් උපයා ගත හැකි ව්‍යාපාරයක් ලෙස කෘෂිකර්මාන්තය යොදා ගත හැකි බව නොදන්නාකම ඊට ප්‍රධාන හේතුවක් වී ඇත. මෙම තත්ත්වයට විකල්පයක් ලෙස නවීන තාක්ෂණය හදුන්වා දෙමින් තරුණ පරපුර කෘෂි ව්‍යවසායකයන් ලෙස ඉදිරියට ගෙන යාමේ වැඩසටහනක් අමාත්‍යාංශය මගින් දියත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. කෘෂිකර්ම විද්‍යාල වලින් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නා තරැණ පරපුර සදහා අවශ්‍ය මූල්‍යමය ආධාර ලබා දීම තුළින් තරුණ පරපුර කෘෂිකර්ම ක්ෂත්‍රය තුළ රදවා ගැනීමටද ඒ යටතේ කටයුතු යොදා ඇත.

අරමුණු :-

 • කෘෂිකර්මාන්ත වෙත තරුණ ප්‍රජාව නැඹුරු කරවීම
 • කෘෂිකර්මාන්තයේ තරුණ දායකත්වය ඉහළ නැංවීම
 • තරුණ කෘෂි ව්‍යවසායකයින්ගේ අදායම් මට්ටම ඉහළ නැංවීම

ප්‍රතිපාදන (රු.මි):- 10.00

ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කාල සීමාව:- 2017.01.01 – 2017.12.31

වගකීම හා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පුද්ගලයන්/ආයතන:-

 • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 • පලාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 • කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

ක්‍රමවේදය:-

 • කෘෂිකර්ම විද්‍යාල වල අධ්‍යාපනය හදාරා අවසන් කල ඩිප්ලෝමාධාරීන්ගේ අයදුම්පත් කැඳවා සුදුසු ව්‍යවසායකයින් තෝරා ගැනීම.
 • තෝරා ගනු ලබන ව්‍යවසායකයින් සඳහා පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීම.
 • ව්‍යවසායකයින් හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සමඟ ගිවිසුම්ගත වීම
 • තෝරා ගනු ලබන ව්‍යවසායකයින් සඳහා කෘෂි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ණය පහසුකම් / 50% රජයේ දායකත්වය යටතේ ලබා දීම.

නිමැවුම:- 

 • කරුණ ව්‍යවයසායකයින් 20 දෙනෙකු බිහි කිරීම
 • කෘෂි ක්ෂේත්‍රෙය් තරුණ දායකත්වය ඉහළ නැංවීම
 • කෘෂි ක්ෂේත්‍රයේ තරුණ ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම