ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන කෘෂිකාර්මික තොරතුරු පද්ධතිය කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ සියළුම පාර්ශවකරුවන්ගේ කෘෂිකාර්මික තොරතුරු අවශ්‍යතාවය සපුරාගත හැකිවන පරිදි නිර්මාණය කර ඇති වෙබ් අඩවියකි.

මෙවැනි නව තාක්ෂණයට අනුකූල තොරතුරු පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම මඟින් සියළුම නිවැරදි යාවත්කාලීන කෘෂිකාර්මික තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකිවන අතර කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට අවශ්‍ය තීරණ ගැනීමට අදාළ තොරතුරු ලබා ගැනීම හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ පවතින අනෙකුත් ආයතන මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා අවශ්‍ය දත්ත ලබා ගැනීම ආදී කටයුතු රාශියක් ඉටු කර ගැනීම අරමුණු කෙරේ.

මෙම තොරතුරු පද්ධතිය හරහා ගොවීන්ගේ වගා කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීම මඟින් කෘෂි පාරිසරික කලාප අනුව බෝග නිෂ්පාදනයට ගොවීන් යොමුකල හැකිවන අතර නිෂ්පාදන අතිරික්තයන් වලක්වා ස්ථාවර කෘෂි අලෙවිකරණ රටාවක් ඇති කර ගොවීන්ට ස්ථාවර ආදායම් මට්ටමක් තහවුරු කළ හැකිවනු ඇත.

එසේම ගොවීන් සඳහා පොහොර සහනාධාරය මුදලින් ලබාදීමේ වැඩසටහන විධිමත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ස්වභාවික ආපදා මඟින් සිදුවන වගා හානි පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදීම තුළින් ගොවීන්ගේ කෘෂි රක්ෂණයට අදාළ වන්දි මුදල් කඩිනමින් ලබා දීමට අදාළ සියළු කටයුතු සිදු කරනු ලබන ප්‍රධාන වෙබ් අඩවිය බවටද මෙම තොරතුරු පද්ධතිය පත්වනු ඇත.

තවද, මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ගොවීන්ගේ කෘෂිකාර්මික ගැටළු කඩිනමින් විසඳා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇති අතර e-learning පහසුකම මඟින් ගොවීන්ට, කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ නියැලී සිටින අනෙක් පාර්ශවකරුවන්ට හා අධ්‍යාපනයේ නියැලෙන්නන්ට අවශ්‍ය කෘෂිකාර්මික තොරතුරු පහසුවෙන් ලබාගත හැකිවනු ඇත.