අරමුණු :-

  • ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන පිළිබඳව, කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ කාලීන තොරතුරු පිළිබඳව හා කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති හරහා ගෙවීන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව සියලුම ජනතාව දැනුවත් කිරීම.

ප්‍රතිපාදන (රු.මි):- 8.00

වගකීම දරනු ලබන පුද්ගලයන්/ආයතන:-

  • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පුද්ගලයන්/ආයතන :-

  •  සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා වේ එක්සත් ප්‍රවෘත්තිපත් සමාගම (ලේක් හවුස් ආයතනය)

ක්‍රමවේදය:-

  • ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහනට අදාලව හා කෘෂිකාර්මික කාලීන මාතෘකා සම්බන්ධව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හා අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ අනෙකුත් සියලුම ආයතනයන්හි සහය ඇතිව Food First පුවත්පත් අතිරේකය මාසයකට එක් කලාපය බැගින් දෙමළ හා සිංහල මාධ්‍යයන් දිනමිණ පුවත්පතෙහි අතිරේකයක් ලෙස ලංකාව පුරා බෙදා හරින අතරම e- පුවත්පතක් ලෙසින් දිනමිණ පුවත්පත් වෙබ් අඩවියේ මාසිකව පල කිරීමද සිදු කරයි.
  • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ සියලුම ආයතනයන්ට පුවත්පත් අතිරේකය නොමිලේ ලබා දීම.

නිමැවුම:-

  • සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය මාසයකට එක් කලාපය බැගින් පුවත්පත් අතිරේකයන් නිකුත් කිරීම